Autorizare traducatori si interpreti – III

I. Depunere acte

partea a II-a

Depunere acte – Ministerul Justiţiei, mun. Bucureşti, str. Apolodor nr. 17,
sector 5.
– personal / prin intermediul serviciilor poştale / de curierat (nu este
necesară indicarea unei persoane de contact).
Program depunere acte: Luni – Vineri, intervalul orar: 9,30 – 12,00
13,00 – 16,00.

I. D.I. Termen de soluţionare

I. D. Termen de soluţionare – 30 zile de la data depunerii tuturor documentelor
prevăzute la pct. I.B. Termenul poate fi prelungit o singură dată, cu maximum 15 zile.
N.B. Termenul este pentru emiterea ordinului de autorizare.

I.E. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei

I.E. Comunicare a rezultatului de către Ministerul Justiţiei(autorizaţia / refuzul de autorizare / adresele prin care se solicită acte în completare)- scrisoare recomandată fără confirmare de primire, expediată la domiciliulsolicitantului.N.B. Pentru a se informa dacă a fost autorizat, solicitantul poate consulta lista interpreţilor şitraducătorilor autorizaţi, disponibilă la următoarele link-uri:- http://data.gov.ro/organization/mj- http://old.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/Listapersoanelorautorizate/Interpretisitraducatoriautorizati/tabid/129/Default.aspx- http://old.just.ro/MeniuStanga/Listapersoanelorautorizate/Traducatori/tabid/129/Default.aspx

I. F. Drepturi şi obligaţii ale interpretului şi traducătorului autorizat

I. F. Drepturi şi obligaţii ale interpretului şi traducătorului autorizat
Drepturi:
1. Dreptul la plata unui onorariu, stabilit potrivit tarifelor prevăzute de legislaţia în
vigoare (art. 7 din Legea nr. 178/1997 şi Ordinul comun al ministrului justiţiei şi al
finanţelor publice nr. 774/C/- 414/2009).
N.B. Sesizări privind neplata / întârzieri la plata onorariului de către instanţele judecătoreşti pot
fi formulate transmise pe adresele: economic@just.ro, dsc@just.ro.
2. Dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, întreţinere, locuinţă şi a altor
cheltuieli necesare. De acest drept beneficiază interpreţii şi traducătorii care se
deplasează în altă localitate decât cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrărilor
solicitate de instanţele judecătoreşti, parchetele de pe lângă acestea şi de organele
de cercetare penală (art. 10 din Legea nr. 178/1997).
N.B. Sesizări privind neplata / întârzieri la plata onorariului de către instanţele judecătoreşti pot
fi formulate transmise pe adresele: economic@just.ro, dsc@just.ro.
3. Dreptul de a se suspenda, la cerere, pentru motive temeinic justificate (art. 51 din
Legea nr. 178/1997).
Obligaţii:
1. Obligaţia de a răspunde la solicitările instanţelor judecătoreşti şi ale organelor de
urmărire penală.
Sancţiune: absenţa nejustificată la două solicitări în termen de un an atrage
încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat (art. 4 alineatul (2) din
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 178/1997, aprobat prin Ordinul ministrului
justiţiei nr. 1054/C/2005).
2. Obligaţia de a se înregistra la tribunalul în circumscripţia căruia domiciliază în
termen de 60 de zile de la data autorizării.
Sancţiune: NU poate fi desfăşurată activitatea de interpretare şi traducere
până la îndeplinirea obligaţiei de înregistrare (art. 61 din Legea 178/1997).
3. Obligaţia de a notifica Ministerului Justiţiei orice schimbări ale situaţiei lor în
urma cărora condiţiile de acordare a autorizaţiei nu mai sunt îndeplinite, în termen
de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă (art. 61 din Legea 178/1997).
Sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării obligaţiei: NU poate fi desfăşurată
activitatea de interpretare şi traducere (art. 61 din Legea 178/1997).
4. Obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Justiţiei şi a tribunalului unde sunt
luaţi în evidenţă orice schimbare a numelui, domiciliului, reşedinţei sau a
numărului de telefon, în termen de 60 de zile de la data modificării.
Sancţiunea aplicabilă în cazul nerespectării obligaţiei: până la îndeplinirea
obligaţiei de înregistrare NU poate fi desfăşurată activitatea de interpretare
şi traducere (art. 61 din Legea nr. 178/1997).
Dovada îndeplinirii obligaţiei se face cu recipisa de predare a scrisorii
recomandate la oficiul poştal sau cu un exemplar al comunicării, înregistrat la
Ministerul Justiţiei şi la tribunal.
5. Obligaţia de a respecta confidenţialitatea cu privire la faptele, informaţiile şi
documentele de care ia cunoştinţă în exercitarea activităţii, atât pe durata deţinerii
calităţii, cât şi după încetarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care legea sau partea
interesată de păstrarea confidenţialităţii îl eliberează de această obligaţie (art. 62 din
Legea 178/1997).
Sancţiune: încălcarea obligaţiei de păstrare a confidenţialităţii formează
conţinutul infracțiunii de divulgare a secretului profesional, fiind prevăzută
de art. 227 din Codul penal, potrivit căruia: „(1) Divulgarea, fără drept, a unor
date sau informaţii privind viaţa privată a unei persoane, de natură să aducă
un prejudiciu unei persoane, de către acela care a luat cunoştinţă despre
acestea în virtutea profesiei ori funcţiei şi care are obligaţia păstrării
confidenţialităţii cu privire la aceste date, se pedepseşte cu închisoare de la 3
luni la 3 ani sau cu amendă. (2) Acţiunea penală se pune în mişcare la
plângerea prealabilă a persoanei vătămate.”
N.B. Interpretul şi traducătorul autorizat nu este obligat, potrivit legii, să-şi reînnoiască
anual autorizaţia obţinută.

partea a IV-a