Autorizare traducator si interpret – V


VI. PROCEDURA DE ÎNCETARE A CALITĂŢII DE TRADUCĂTOR ŞI INTERPRET

Conform art. 6 din Legea nr. 178/1997: „(1) Autorizarea ca interpret şi traducător, dobândită în condiţiile prezentei legi, încetează în următoarele cazuri:
a) la cerere;
b) dacă cel în cauză nu mai îndeplineşte una dintre condiţiile prevăzute la art. 3;
b1) pentru lipsa sau restrângerea capacităţii de exerciţiu;
c) în cazul în care a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni în legătură cu exerciţiul profesiei;
d) pentru incapacitate profesională, sesizată în scris de beneficiar;
e) pentru două refuzuri nejustificate, în termen de un an, de a presta serviciile solicitate;
f) prin deces.

    (2) Existenţa cazurilor prevăzute la alin. (1) se verifică de Ministerul Justiţiei, se constată prin ordin al ministrului justiţiei şi se comunică persoanei în cauză, cu excepţia situaţiei prevăzute la lit. f)”.

             Aşadar, în cererea transmisă Ministerului Justiţiei se va solicita încetarea calităţii de traducător şi interpret autorizat, consecinţa acestei cereri fiind emiterea ordinului ministrului justiţiei de încetare a autorizării ca interpret şi traducător.               
În consecinţă, Ministerul Justiţiei poate dispune, prin ordin, încetarea calităţii de traducător şi interpret autorizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 178/1997 şi NU anularea, suspendarea sau „închiderea” acestei calităţi.
Procedura suspendării nu este prevăzută de Legea nr. 178/1997, singura posibilitate fiind încetarea calităţii de traducător şi interpret autorizat.


VII. PROCEDURA REAUTORIZĂRII PERSOANELOR AUTORIZATE ANTERIOR DATEI DE 10.11.1997 

            Persoanele autorizate anterior datei de 10.11.1997, înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 178/1997 (persoane autorizate în temeiul Ordinului ministrului justiţiei nr. 233/C din 14 februarie 1996 pentru completarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 710/C/1995) au obligaţia ca, în temeiul art. 14 din lege, să se autorizeze pentru a desfăşura activităţi de traducere şi interpretare pentru entităţile enumerate la art. 1, fiind necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 3 din actul normativ menţionat.

            Persoanele care nu au solicitat autorizarea în temeiul noii legislaţii, în prezent nu mai figurează pe lista traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi, întrucât autorizaţia acestora nu mai este valabilă.

            În vederea autorizării, solicitantul trebuie să facă dovada îndeplinirii condiţiilor legale şi să depună actele necesare, menţionate la punctul I (Procedura autorizării traducătorilor şi interpreţilor – Acte necesare pentru autorizare).             În consecinţă, dacă persoanele menţionate mai sus (persoanele autorizate anterior datei de 10.11.1997) doresc autorizarea, trebuie să îndeplinească procedura prevăzută