Autorizare traducator si interpret – IV

III. PROCEDURA DE SCHIMBARE A AUTORIZAŢIEI CA URMARE A MODIFICĂRII NUMELUI

Actele necesare pentru schimbarea autorizaţiei de traducător şi interpret ca urmare a schimbării numelui de familie prin căsătorie, divorţ sau pe cale administrativă sunt următoarele:
– cerere în care să precizaţi obiectul solicitării, semnată şi datată;
– fotocopia certificatului de căsătorie/hotărârii judecătoreşti/deciziei de schimbare a numelui pe cale administrativă;
– fotocopia cărţii de identitate cu numele modificat ca urmare a căsătoriei/divorţului/schimbării numelui pe cale administrativă.

Termenul de eliberare a noii autorizaţii este 30 de zile de la data la care toate actele necesare sunt depuse la Ministerul Justiţiei.

IV. PROCEDURA DE AUTORIZARE PENTRU O ALTĂ LIMBĂ STRĂINĂ PENTRU PERSOANELE CARE AU CALITATEA DE TRADUCĂTOR ŞI INTERPRET AUTORIZAT PENTRU UNA SAU MAI MULTE LIMBI STRĂINE

În vederea autorizării pentru o altă limbă străină, persoanele autorizate vor depune documentele menţionate la pct. I (Acte necesare pentru autorizare)
Solicitantul va menţiona, în mod expres, în cererea de autorizare, că este autorizat pentru una sau mai multe limbi străine, menţionând numărul autorizaţiei existente.
În soluţionarea cererii, Ministerul Justiţiei va elibera o singură autorizaţie pentru toate limbile străine.

V. PROCEDURA DE ELIBERARE A DUPLICATULUI AUTORIZAŢIEI

Potrivit art. 4 alin. (5) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 1054/2005: „În cazul pierderii, furtului sau al deteriorării autorizaţiei de traducător şi interpret, la cererea titularului autorizaţiei, direcţia de specialitate va elibera un duplicat al acesteia. Solicitantul va depune anexat la cererea sa o declaraţie pe propria răspundere în care va indica motivul solicitării”.
Conform alin. 6 din regulament, în vederea eliberării duplicatului, cererea formulată în acest sens va fi însoţită de dovada achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei într-un cotidian de largă circulaţie.
În consecinţă, pentru eliberarea duplicatului solicitantul trebuie să depună următoarele documente:
a) în cazul autorizaţiei deteriorate sau pierdute:
– cerere semnată şi datată, prin care se solicită eliberarea unui duplicat;
– declaraţie pe proprie răspundere privind motivul eliberării duplicatului;
– dovada achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei precumcopia sau originalul anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei de traducător şi interpret.
b) în cazul autorizaţiei furate:
– cerere semnată şi datată, prin care se solicită eliberarea unui duplicat;
– dovada achitării anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei precum;
– copia sau originalul anunţului de declarare a nulităţii autorizaţiei de traducător şi interpret ;
– copia certificată pentru conformitate de pe reclamaţia făcută la poliţie.
Termenul de eliberare a duplicatului este 30 de zile de la data la care toate actele necesare pentru eliberarea duplicatului sunt depuse la Ministerul Justiţiei.

partea a V-a