Autorizare traducatori si interpreti – II

I. B. Actele necesare pentru autorizare traducator si interpret

partea I

Pentru autorizarea de către Ministerul Justiţiei, solicitantul trebuie să depună următoarele documente:

1. Cerere adresată ministrului justiţiei, datată şi semnată de către solicitant – original.
vezi model CERERE autorizare.doc
N.B. Cererea va avea următoarele menţiuni obligatorii:
– numele şi prenumele solicitantului;
– cetăţenia;
– domiciliul complet (conform actului de identitate);
– numărul de telefon;
– limba/limbile străine pentru care se solicită autorizare.
2. Certificat de traducător, specialitatea ştiinţe juridice, din limba română în limba
străină şi din limba străină în limba română – copie certificată pentru conformitate cu
originalul de către funcţionarul competent să înregistreze (primească) cererea.
N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va
prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi
anexarea acesteia la cererea autorizare.
N.B. Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul
va anexa la cererea de autorizare copia legalizată a certificatului.
N.B. Certificatul se eliberează de Ministerul Culturii în urma promovării examenului organizat în
acest scop. Informaţii suplimentare privind examenul de traducător:
http://www.culturadata.ro/examentraducator/.
N.B. Autorizarea ca interpret şi traducător se acordă exclusiv în baza certificatului de traducător
eliberat de Ministerul Culturii, specialitatea ştiinţe juridice. În consecinţă, NU sunt acceptate
alte acte, precum:
– diplomă de bacalaureat ori echivalentă din care rezultă absolvirea unui liceu cu predare întro limba străină sau într-o limbă a minorităţilor naţionale / bilingv / cu predare intensivă a
unei limbi străine;
– certificat de competenţă lingvistică/atestat de competenţă lingvistică eliberat de o instituţie
de învăţământ preuniversitar (liceu);
– diplomă de licenţă ori echivalentă din care rezultă specializarea în limba sau în limbile
străine pentru care solicită autorizarea ori care atestă absolvirea unui institut de învăţământ
superior în limba străină pentru care solicită autorizarea;
– diplomă de absolvire colegiu;
– diplomă de master;
– diplomă de doctor;
– diplomă studii postuniversitare;
– diplomă MBA;
– certificate de competenţă lingvistică (de ex. TOEFL, Cambridge, DALF etc.);
– diplome/certificate eliberate la absolvirea unor cursuri/seminarii în limbi străine;
– atestate/certificate de traducător eliberate de Ministerul Culturii în alte specialităţi decât
ştiinţe juridice.
3. Certificat de cazier judiciar – original (valabil 6 luni de la eliberare, potrivit art. 27 alin. (2) din
Legea 290/2004).
N.B. Certificat de cazier judiciar eliberat de autorităţi străine se apostilează sau
supralegalizează, după caz. La cererea de autorizare se depune certificatul în original, însoţit de
traducerea legalizată în limba română a acestuia.
N.B. La solicitarea expresă a solicitantului, Ministerul Justiţiei poate obţine extrasul de pe
cazierul judiciar, caz în care nu mai este necesară depunerea certificatului de cazier
judiciar. În această situaţie, solicitantul va completa formularul de consimțământ (vezi model
consimţământ).
4. Act de identitate – fotocopie – buletin / carte de identitate / paşaport / certificat de
înregistrare / carte de rezidenţă permanentă.
N.B. Pentru actele redactate în alt alfabet decât cel latin este necesară traducerea legalizată a
acestora.
N.B. Actul de identitate poate fi transmis şi pe adresa de e-mail interpret-traducator-autorizat@just.ro.
5. Certificat de naştere – fotocopie şi, dacă este cazul, traducerea legalizată a acestuia în
limba română.
N.B. În cazul cetăţenilor străini, certificatul se supralegalizează sau se apostilează în prealabil.
La cererea de autorizare se anexează fotocopia şi traducerea legalizată efectuată la un notar
public sau la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României a acestora.
6. Certificat de căsătorie / orice alt document care atestă schimbarea numelui –
fotocopie – (hotărâre judecătorească, act de schimbare a numelui pe cale administrativă) /
traducerea legalizată a acestuia în limba română, dacă este cazul.
N.B. În cazul cetăţenilor străini, certificatul se supralegalizează sau se apostilează în prealabil.
La cererea de autorizare se anexează fotocopia şi traducerea legalizată la un notar public sau la
misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României a acestora.
7. Fişă de aptitudine – original.
N.B. Se eliberează de medicul specializat în medicina muncii şi trebuie să ateste, în mod expres,
că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru „activitatea de interpretare şi
traducere”.
N.B. Actul medical eliberat în străinătate, în prealabil, se supralegalizează sau se apostilează,
după caz. La cererea de autorizare se anexează actul medical, în original, şi traducerea
legalizată efectuată la un notar public sau la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale
României a acesteia.
8. Chitanţă din care rezultă plata taxei judiciare de timbru – 300 lei (RON) pentru
fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea – original.
N.B. Se plăteşte în contul bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale în care
solicitantul îşi are domiciliul / reşedinţa. Dacă solicitantul nu are nici domiciliul şi nici reşedinţa
în România, taxa se plăteşte în contul Primăriei Sectorului 5, Bucureşti.
Plata se poate face în numerar / prin virament / în sistem on-line, la Primărie, unităţi bancare,
CEC, Trezoreria Statului sau la Poşta Română, însă, numai în contul bugetului local al primăriei
menţionate mai sus.
Chitanţa trebuie să poarte, în mod expres, menţiunea „taxă judiciară de timbru”.
Pentru fiecare limbă străină pentru care se solicită autorizarea se plăteşte o taxă; pentru limba
română nu se datorează taxă.
În cazul în care plata se efectuează în sistem on-line, documentul cu care se face dovada plăţii
trebuie să poarte semnătura şi ştampila unităţii bancare.
9. Dovada cunoaşterii limbii române – copie certificată pentru conformitate cu originalul
de către funcţionarul competent să înregistreze (primească) cererea / copie legalizată –
numai pentru cetăţeanul statului membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic
European sau al Confederaţiei Elveţiene, altul decât cetăţeanul român.
N.B. Poate consta într-un act de studii din care rezultă absolvirea unei forme de învăţământ în
limba română sau un certificat de competenţă lingvistică.
N.B. În cazul actelor obţinute în străinătate sau eliberate de autorităţile din străinătate, a căror
traducere legalizată în limba română se efectuează în străinătate, de către un traducător
autorizat de limba română, este necesară apostilarea sau, după caz, supralegalizarea traducerii
legalizate a respectivelor documente. De asemenea, încheierea de legalizare a traducerii
documentelor respective făcută de o autoritate străină trebuie să fie însoţită de traducerea
legalizată a acesteia, efectuată în România de un interpret şi traducător autorizat pentru limba
în care s-a efectuat încheierea.
N.B. Dacă se optează pentru depunerea cererii la registratura Ministerul Justiţiei, solicitantul va
prezenta funcţionarului înscrisul original, care îi va fi restituit după certificarea copiei şi
anexarea acesteia la cererea autorizare.
N.B. Dacă se optează pentru transmiterea cererii prin intermediul serviciilor poştale, solicitantul
va anexa la cererea de autorizare copia legalizată a a dovezii cunoaşterii limbii române.

partea a III-a